REGLEMENT


 1. Het LIDMAATSCHAP.

  Wanneer U zich heeft aangemeld voor een van onze activiteiten krijgt U een lidmaatschapskaart. Ieder jaar krijgt U een nieuwe kaart met dien verstande dat U aan de contributieverplichtingen van het voorafgaande jaar heeft voldaan.

  Deze kaart dient elke week in het zwembad aan onze baliemedewerkster te worden getoond. Hij/zij tekent deze kaart voor aanwezigheid af. Bij verlies of diefstal dit direct melden aan de baliemedewerkster!!

 2. De kleedruimten

  Ouders mogen hun kinderen aan-en uitkleden in de kleedkamers, daarna mag U in de kantine plaats nemen.

  Voor verlies en/of diefstal is de stichting NIET aansprakelijk. Er zijn kluisjes (die afgesloten kunnen worden) aanwezig.

 3. Wat te doen bij ziekte

  Bij ziekte tijdig afmelden bij de penningmeester of baliemedewerkster, tevens graag het lidmaatschapsnummer doorgeven. Er kan dan verrekening plaatsvinden. De dag dat U zich ziek meldt is tevens de ingangsdatum voor verrekening. Deze verrekening vindt plaats vanaf de 6e week na Uw ziekmelding. Voor deelname NA Uw ziekmelding dient U de penningmeester of baliemedewerkster hiervan in kennis te stellen.

  De stichting is gerechtigd, indien nodig, bij acute situaties professionele hulp in te schakelen. (112 bellen)

  Voor aanvang van de activiteiten dient men zich te onthouden van alcohol en/of drugs.

 4. Opzegging lidmaatschap

  Opzeggen van Uw lidmaatschap dient U schriftelijk in te dienen bij de penningmeester of baliemedewerkster. Echter dit kan alleen per kwartaal. Is men niet vroegtijdig met het opzeggen van het lidmaatschap dan dient U van rechtswege het volgend kwartaal te betalen. Bij opzegging bent U verplicht de kaart en het plastic hoesje in te leveren bij de penningmeester of baliemedewerkster.

 5. De contributie

  De verschuldigde contributiebedragen staan  vermeld op onze site. (www.saseemsmond.nl)

  De contributie dient voor het 1e van elke maand/kwartaal te worden voldaan op                                          rekeningnummer IBAN: NL 91 ABNA  0571 8657 20

  onder vermelding van uw naam en lidmaatschapsnummer. Bij niet tijdig betalen verliest de lidmaatschapskaart zijn geldigheid.  HEEFT U EEN ACHTERSTAND VAN 3 MAANDEN DAN KAN U DE TOEGANG TOT HET ZWEMMEN WORDEN ONTZEGD TOT U HEEFT BETAALD.

 6. Iedere eerste dinsdag van de maand is er kijkles. 

 7.  Wanneer wij op uw verzoek moeten meehelpen met het begeleiden van en naar de zwemzaal, kleedkamers, het te water gaan of eruit, van zowel kinderen als volwassenen , gebeurt dit geheel op uw eigen risico. 

 8.  Rond het bad dient te worden gelopen in verband met de gladde tegels. Hier wordt door de opleiders/begeleiders vaak op gewezen. Rennen niet toegestaan. Gebeurt dit toch zijn eventuele gevolgen voor eigen risico. Het gebruik van de rolstoel/tillift wordt door onze opleiders verzorgd. Het gebruik hiervan is op eigen risico. Maakt u gebruik van de trap is dit ook op eigen risico.

 9. Tijdens de lessen kan het noodzakelijk zijn dat uw kind lichamelijk contact maakt met de opleider/begeleider die hem/haar helpt tijdens de lessen. Vooraf wordt dit aangegeven. Deze aanraking zal zo beperkt mogelijk zijn maar is niet altijd te voorkomen. Voor ons les systeem gaat u hiermee akkoord. Mocht u denken dat u onzedelijk wordt betast door een begeleider of instructeur of door een andere zwemmer/ster, of dat u denkt dat uw kind dit betreft dan kunt u zich wenden tot Nynke. (vertrouwenspersoon). Ze zal dit vertrouwelijk in behandeling nemen en door het bestuur worden er stappen ondernomen. Als deze melding gegrond is melden wij dit bij de politie.

 10. Vakantie.

  Met de kerstvakantie zijn onze vrijwilligers vrij. Er wordt dan niet gezwommen.                                       

  Er wordt in principe alleen een zomerstop gehouden van zes (6) weken. Deze is conform de basisschoolvakantie. De contributie wordt gedurende deze periode gewoon doorbetaald!!

  Afwijkingen en andere zaken van financiele aard die NIET in deze regels zijn voorzien worden beslist door het bestuur.

   

   

  ==============================================================

   

   

   

21-06-2018